Modellflyregler

FLYSTUA – Oslo om omegn modellflyklubbs FLYREGLER

Vi er et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og vi bruker Norsk Luftsportforbunds -NLF- Modellflyhåndboks regler for å ivareta sikkerheten på en god måte på alle våre flyfelt, spesiellt på Bogstad friareal. Vi driver vår rekreasjonsidrett her på like fot med alle andre brukere og legger vekt på å vise hensynsfull, vennlig, inkluderende og fleksibel fremferd.

Vi gjør ikkemedlemmer i klubben som vil fly sammen med oss oppmerksom på at Bestemmelser for sivil luftfart -BSL- forskriften av 01.01.2016 har klare bestemmelser som legger restriksjoner på modellflyging som ikke utføres i regi av modellflyklubber og vi skal anmode dem om å følge våre sikkerhetsregler.

1. Ankomst. Vi flyr ikke hvis det er stor aktivitet av andre brukere. Bruk hodet! Parker ikke på ridestien. Det er OK å stoppe i veikanten for å laste ut og inn. Bruk parkeringsplassen.

2. Legg depotområdet minst 5 meter vekk fra ridestien. Hester blir lett urolige og skremte. OBS: Dette er blitt påklaget. Vær rolige når de passerer – ingen takeoff / landing. Hold flyene i høyt. Bruk spotter.

3. Med flere enn tre aktive piloter tilstede skal en av disse utpekes til Stedlig Leder -SL- som er klubbens sikkerhetsansvarliges stedfortreder og skal se til at NLFs og våre regler overholdes. Det er et krav at NLFs Handlingsplan ved ulykker er tilgjengelig*.

4. Det er bare tillatt å bruke lette og støysvake elektrodrevne luftfartøy, unntaksvis fly og droner over 2 kg og helikopter over 65 cm rotordiameter. Vi bruker ikke støyende høyturtallsmotorer.

5. Alle aktive piloter skal stå samlet på EN standplass som er markert nord for depotområdet. Bruk av spottere anbefales.

6. Det skal ropes – avgang/takeoff og landing med retning. Ingen lavflyging unntatt ved landingsrunder. Hold luftfartøyene høyt når det ferdes folk og dyr i området.

7. Ingen flyging over Sørkedalsveien eller depotområdet. Landinger skal bare utføres fra retning nord og syd i god avstand fra standplass.

8. Maks tre luftfartøy i luften samtidig, seilfly som holdes høyt kan tillates i tillegg. Flygemønster skal avtales mellom pilotene. Blandet flyging med fly og helikopter/droner er ikke ønskelig. Piloter som ønsker å fly alene skal respekteres.

9. Vær hjelpsom mot nye og uerfarne piloter.

10. Vær imøtekommende overfor ryttere, turgåere / publikum. Gjør PR for klubben og idretten vår.

11. Avreise. Rydd opp og forlat området i bedre stand enn da du kom. Meld inn rapporteringspliktige hendelser.

Viktig informasjon:

Vi må forholde oss til at vi kan møte påstander om at det ikke er lov å fly der vi måtte være med henvisning til de nye bestemmelsene. OBS – Dokumentet AIC/N 26/15 er ikke fullstendig, det som gjelder er: «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører ombord»* – datert 01.01.2016. Den viktige bestemmelsen for oss ligger under Kapittel 2, paragraf 6. Sammen med ovenstående er dette vår dokumentasjon for at vår Flyging skjer på en sikker måte i regi av en modellflyklubb.

*Legg en kopi av forskriften i bilen sammen med Modellflyhåndboken -MFH- og flyreglene samt handlingsplanen for ulykker.

1010853_10152099706422638_1179267953_nSendt inn av Tor Skauli